REGULAMIN PRZYJĘCIA URODZINOWEGO – ROBOLUDZIK

Postanowienia ogólne

 1. W niniejszym regulaminie:
  ORGANIZATOREM
  nazywana jest firma Kreatywna Edukacja ROBOLUDZIK Karolin Rams, ul. Sadowa 10, Rzędkowice, 42-421 Włodowice. NIP: 649 223 63 25.;
  ZAMAWIAJĄCYM nazywana jest osoba fizyczna (rodzic/opiekun prawny) solenizanta, którego dane są zgodne w przesłanym formularzu zgłoszeniowym i zawartej umowie.
 1. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, zamawiający otrzymuje drogą mailową (na wskazany przez siebie adres mailowy): UMOWĘ, którą stanowi wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz treść umowy.
 2. Organizator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi przeprowadzenia przyjęcia urodzinowego określonego w zawartej umowie.
 3. Pakiety i atrakcje dodatkowe uroczystości urodzinowych przedstawione są na stronie internetowej www.roboludzik.pl.
 4. Zamawiający zdecyduje i określa pakiet, dodatki, termin oraz lokalizację uroczystości okolicznościowej, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.roboludzik.pl.
 5. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się i akceptuje program oraz metodologię stosowaną podczas uroczystości okolicznościowej.
 6. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest na podstawie dokonanej rezerwacji w formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.roboludzik.pl (Zakładka: urodzinki), podpisaniu umowy oraz całkowitej opłacie wybranego pakietu. 

 Wymiar uroczystości okolicznościowej

 1. Organizator będzie prowadzić uroczystość okolicznościową w wymiarze czasu i terminach określonych w Umowie.
 2. Czas trwania przyjęcia urodzinowego wynosi 2 godziny zegarowe.
 3. Przyjęcie urodzinowe odbywać się będzie pod adresem wskazanym przez Zamawiającego, w formularzu zgłoszeniowym.

Uczestnicy uroczystości okolicznościowej

 1. W uroczystości urodzinowej mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 3 do 8 lat.
 2. Rodzice dzieci nie są uczestnikami uroczystości urodzinowej.
 3. Liczba dzieci w ramach jednej uroczystości urodzinowej nie może przekroczyć liczby wynikającej ze względów bezpieczeństwa, tj. 15 osób.
 4. Zamawiający oświadcza, że dzieci uczestniczące w uroczystości urodzinowej nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do brania udziału w przedmiotowej uroczystości.
 5. Zamawiający oświadcza, że dzieci biorące udział w uroczystości nie cierpią na schorzenia (w szczególności na alergie), które mogą mieć jakikolwiek wpływ na ich zdrowie lub bezpieczeństwo lub innych dzieci biorących udział w uroczystości okolicznościowej, osób prowadzących oraz bezpieczeństwo mienia ROBOLUDZIKA i osób trzecich.
 6. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Organizatora o uczestnikach mogących mieć jakiekolwiek przeciwskazania w udziale w uroczystości i przejmie nad nim szczególną opiekę.

Płatności

 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Organizatorowi za świadczoną usługę wynagrodzenie w wysokości określonej w Umowie przed wyświadczeniem danej usługi.
 2. Wpłatę zaliczki za zgłoszoną uroczystość urodzinową, w wysokości 100 zł należy uiścić najpóźniej 3 dni po rezerwacji urodzin poprzez formularz zgłoszeniowy.
 3. Zaliczkę należy przelać na konto:
  ING BANK ŚLĄSKI 16 1050 1591 1000 0090 6875 4572;
  Odbiorca: ROBOLUDZIK Karolina Rams, Rzędkowice, Sadowa 10, 42-421 Włodowice.
  TYTUŁ:
  „ZALICZKA, imię i nazwisko zamawiającego
 4. Organizator nie porywa kosztów związanych z wynajmem lokum wskazanego przez Klienta w formularzu zgłoszeniowym jako miejsce odbycia się przyjęcia urodzinowego.
 5. Warunkiem uczestnictwa dziecka w danej uroczystości okolicznościowej jest uiszczenie całkowitej opłaty wynikającej z obowiązującego cennika.
 6. Rozliczenie za organizację przyjęcia urodzinowego następuje gotówką lub przelewem, przed przyjęciem urodzinowym.

Sposób obliczania płatności

 1. Cena wybranego pakietu (do 10 osób)
  +
  Zwiększona liczba uczestników
  +
  Wybór dodatkowych atrakcji.
 2. Koszt poszczególnych etapów przedstawiony jest w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Kwota ostateczna pomniejszona jest o wysokość wpłaconej zaliczki na poczet rezerwacji terminu.

Personel

 1. Organizator oświadcza, że uroczystości urodzinowe prowadzone będą przez personel posiadający odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do prowadzenia uroczystości określonej Umową.
 2. Organizator może przy wykonywaniu Umowy korzystać z pomocy osób trzecich, w szczególności angażować podwykonawców.
 3. Personel Organizatora zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci podczas zabawy, ale nie odpowiada za zdarzenia losowe związane z uszczerbkiem na zdrowiu dziecka.

Miejsce odbywania przyjęcia urodzinowego

 1. Organizacja przyjęcia urodzinowego może odbywać się w domu solenizanta lub w innym wskazanym przez Klienta miejscu – wskazanym w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe w miejscu odbywania się przyjęcia urodzinowego oraz nie ponosi kosztu wynajmu danego lokalu.

Odpowiedzialność

 1. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone przez uczestników przyjęcia urodzinowego, tylko w przypadku, gdy szkody te nie są spowodowane brakiem należytego nadzoru ze strony personelu Organizatora.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku naturalnych zachowań dzieci, przy zachowaniu należytego nadzoru ze strony personelu Organizatora.
 3. Zamawiający oświadcza, że jest świadomy faktu, że uczestnictwo w uroczystości urodzinowej może powodować zniszczenie lub zabrudzenie odzieży. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zabrudzenie odzieży dziecka podczas uroczystości okolicznościowej.

Siła wyższa

 1. Strony zgadzają się, że żadna ze stron nie będzie pociągnięta do odpowiedzialności za brak wykonania postanowień Umowy, jeśli niewykonanie zostało spowodowane czynem niepoddającym się kontroli o charakterze siły wyższej, takim jak działanie jednostki rządowej, cywilnej bądź wojskowej, zamieszki, strajk, pożar, wybuch, powódź, embargo lub wypadek poza kontrolą i bez winy strony Umowy.

Odwołanie urodzin, rezygnacja Klienta

 1. Zamawiający ma prawo zrezygnować z zaliczkowanej już uroczystości urodzinowej pod warunkiem poinformowania Organizatora z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku poinformowania o rezygnacji z opłaconej uroczystości urodzinowej zaliczka nie zostaje zwracana.
 2. Zamawiający ma prawo, w przypadkach losowych, za zgodą organizatora zmienić termin uroczystości okolicznościowej, w terminie do trzech dni od zarezerwowanego terminu, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.
 3. W przypadku odwołania uroczystości okolicznościowej z przyczyn zawinionych przez Organizatora, pełna kwota zaliczki zostanie zwrócona Zamawiającemu.

Dane osobowe

 1. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych zgłaszanego dziecka przez Organizatora, który będzie administratorem danych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Umowy, zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926).

Postanowienia końcowe

 1. Każda ze stron ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie rażącego naruszenia postanowień Umowy przez drugą stronę.
 2. Wątpliwości, niejasności i ewentualne spory dotyczące umowy, jej strony zobowiązują się rozwiązać polubownie na drodze obustronnego porozumienia.
 3. W przypadku porozumienia w kwestiach spornych, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Zaproszenia są wysyłane pocztą polską na adres z formularza po wpłaceniu zaliczki.